TUNING & PERFORMANCE výhodněji

Zavřít
Přihlásit
Přihlásit
Založit nový účet?
Zapomněli jste heslo?

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínkyZákladní údaje :
Provozovatel  obchodu a dodavatel zboží: ADUSUM plus, s.r.o. Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Martin Hák.  Sídlo společnosti: Praha 9, Beranových e.č. 65. IČO: 26721295 DIČ: CZ 26721295. Datová schránka: fwcjdvw. Zapsána: u rejstříkového soudu v, oddíl C, vložka 89533. Bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu 654321 2007 / 2700. Telefonní kontakt: 721 400 200

1. Všeobecná ustanovení

 1.Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.bsrczech.cz (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem ADUSUM plus, s.r.o. (dále jen „Dodavatel či prodávající“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.  2.Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána zákazníkovi společně s objednaným zbožím a přístupná v tištěné podobě u Dodavatele. 3.Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.bsrczech.cz stejně jako ve své provozovně. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 4.Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.  5.Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 


2. Uzavření kupní smlouvy

 1.Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno dodavatelem k prodeji, jeho popis a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu. 2.V případě koupě produktu z řady tuningových kitů, bere kupující na vědomí, že jde o počítačový software a je povinen dodržovat autorská práva autora tohoto softwaru, švédské společnosti BSR, když dodavatel je výhradním distributorem pro Českou a Slovenskou republiku, a podmínky dané společností BSR v jejím BSR manuálu, který je přístupný na stránkách internetového obchodu. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami společnosti BSR, a že s nimi souhlasí. Kupující zejména bere na vědomí, že není povoleno načítat informace z přeprogramované řídící jednotky motoru (ECU) nebo PPC jednotky a touto cestou upravovat, kopírovat, rozšiřovat a distribuovat tuningový software BSR. 3.Prodávající dále upozorňuje, že nahráním softwaru BSR (PPC 3) dochází k přehrání originálního nastavení vozidla a kupující tak činí dobrovolně a na vlastní odpovědnost. Prodávající neručí za ztrátu záruky u výrobce vozidla, ke které může tímto přehráním dojít. Prodávající stejně tak neručí za případné vady vozidla vzniklé tím, že originální nastavení vozu není kompatibilní s nastavením řídící jednotky motoru po nahrání softwaru BSR. 4.Prodávající dále upozorňuje, že funkčnost a garance zvýšení hodnotu výkonu a akcelerace tak, jak je uvedeno na internetových stránkách obchodu, jsou dány a garantovány pouze v případě, že vozidlo kupujícího je zcela v pořádku, je řádně servisováno a nevyskytují se na něm před nahráním žádné závady (např. zanesený filtr pevných částic). 5.Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu nebo odešle email na adresu info@bsrczech.cz Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu či odeslání emailu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. 6.Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující, že jeho objednávku registruje/eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka, že Dodavatel obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. V následujících dnech obdrží zákazník další e-mailovou zprávu, ve které mu bude objednávka Dodavatelem potvrzena a tím bude kupní smlouva uzavřena. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu po té, co zaslal Kupujícímu informativní e-mailovou zprávu o registraci/evidenci objednávky, která vždy předchází potvrzení objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy. 7.Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.bsrczech.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou. 8.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 9.Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura).  Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil. 10.Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku.

3. Platební podmínky a cena zboží

1.Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky. 2.Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena. Způsoby plateb: •platba v hotovosti při převzetí zboží •platba kartou při osobním převzetí zboží u Dodavatele •platba dobírkou •platba kartou online  3.Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy. Ceny za instalaci či montáž zboží jsou uvedeny zvlášť a jsou dostupné na internetových stránkách Dodavatele, případně v provozně Dodavatele. 4.Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 5.Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu dodavatel zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Dodání zboží
1.Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, v pracovní dny obvykle do 24h hodin. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel.  2.Zásilka se zbožím standardně obsahuje návod na používání výrobku a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud dodavatel k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura. Daňový doklad (fakturu) zasílá Dodavatel na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Návod k použití v českém jazyce (pokud jde o výrobek ,k němuž se takový návod přikládá) je kupujícímu zasílán prostřednictvím emailu nebo je dostupný na stránkách obchodu. 3.Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na internetových stránkách obchodu. 4.Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Dodavatel požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla. 5.Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená.  6.Dodavatel si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží prostřednictvím občanského průkazu nebo cestovního pasu, a to při osobním odběru zboží v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

5. Odstoupení od kupní smlouvy
 5.1. Kupující fyzická osoba bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jedná se o individuální objednávku specifického sortimentu (ioss), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo nainstalováno na vůz, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.  Pro právnickou osobu vrácení zboží ve 14 denní lhůtě není možné, výjimku může nastat pouze po předchozí písemné dohodě s prodávajícím. 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím (naleznete níže v textu VOP), jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího uvedenou ve vzorovém formuláři či na upřednosťnovanou adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@bsrczech.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) dnů od vrácení zboží prodávajícímu, a to bankovním převodem na účet uvedený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající provede revizi vráceného zboží. 

5.5.  Pro platné odstoupení od smlouvy musejí být splněny následující podmínky:

a) Před vrácením zboží je kupující povinen zaslat odstoupení písemnou formou, viz. bod 5.2

b) Zboží musí být v původním obalu,

c) Zboží musí být nepoužité,

d) Zboží musí být kompletní a nepoškozené. Nejsou-li v tomto odstavci výše uvedené podmínky pro platné odstoupení splněny, má Spotřebitel právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14-ti dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu, avšak Prodávající má v takovém případě právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením Zboží, které mu v takovém případě vzniknou.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Odpovědnost za vady a záruka 1.Kupujícímu je povinen před prvním použitím prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. V případě, že kupující neobdržel příslušné návody se zbožím, jsou dostupné na stránkách internetového obchodu. 2.Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. 3.Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo.  4.Záruční doba uvedená v bodě 1 je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámena v rámci kontraktačního jednání. 5.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku). 6.Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím  se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 7.Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 6.5. a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. 8.Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci. 9.Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující osobně u dodavatele na adrese BSR Česká republika a Slovensko, Svitavská 500, 67801 - Blansko, či zasláním zboží do distribučního centra na adresu: distribuce BSR, Studenec 80, 512 33 - okr. Semily. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 10.Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). 11.Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí písemně nebo e-mailu nebo  SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemně nebo emailem odůvodnění tohoto zamítnutí. 12. Pokud mezi podnikatelem a spotřebitelem vznikne spor z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb, který se stranám nepodaří vyřešit přímo, má spotřebitel právo iniciovat mimosoudní řešení takového sporu. Subjektem příslušným k řešení mimosoudního spotřebitelského sporu bude ve většině případů Česká obchodní inspekce (ČOI).

7. Ochrana osobních údajů
1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. 4.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích. 5.Údaje o Vaší činnosti, o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 6.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 7.V případě, že by se kupující domníval, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: - požádat dodavatele o vysvětlení - požadovat, aby dodavatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 8.Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. 9.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího. 10.Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@bsrczech.cz.  

Zásady zpracování osobních údajů

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů nám ukládá vyšší nároky jako společnosti na zpracování vašich osobních údajů. Údaje ADUSUM plus, s.r.o. a BSR Svenska AB shromážděné nebo získané v souvislosti s Vaším nákupem či jiným způsobem nakládají s maximálním ohledem a v souladu se zákony a předpisy v té době platnými. Osobní údaje uchovávané v naší databázi jsou používány k tomu, aby ADUSUM plus, s.r.o. a  BSR Svenska AB splnily své závazky vůči vám. Mezi tyto závazky patří dodávání zboží, doručení kupónů, ale i zodpovězení vašich požadavků, včetně následné podpory, jakož i informování o novinkách,  nabídkách a aktualizacích. Osobní údaje jsou předány pouze těm třetím osobám, které poskytují služby pro společnost ADUSUM plus, s.r.o, a BSR Svenska AB, jako jsou digitální komunikace, platební brány k dokončení platby, doručení zboží nebo zákonem požadované náležitosti. Nesmějí však být nikdy distribuované nebo předávané jiné straně. Kompletní znění našich Zásad se zpracováním osobních údajů platných od 25.5.2018 Vám je k dispozici zde: GDPR 

8. Závěrečné ustanovení 1.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 2.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. 3.Vznikne-li mezi dodavatelem a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušný soud Dodavatele. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci. 4.Znění těchto všeobecných obchodních podmínek je dostupné v tištěné podobě v provozovně Dodavatele. Dodavatel je poskytne oproti žádosti Kupujícího. 5.Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 25.05.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha obchodních podmínek: vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(zkopírujte a vyplňte tento formulář a pošlete jej dle VOP pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

--------------------

Oznámení o odstoupení od smlouvy- ADUSUM plus s.r.o., IČ:26721295, email: obchod@bsrczech.cz  

Doručovací adresa: BSR CZ&SK, Studenec 80, 512 33 okr. Semily, - (na tuto adresu odešlete zboží)

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy (*) o nákupu tohoto zboží /o poskytnutí těchto služeb (*)  

číslo objednávky:

číslo daňového dokladu:
 
datum objednání:

datum doručení:

produktové číslo / produktová čísla (*) :

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů - Adresa spotřebitele/spotřebitelů


- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 

Zavřít
Zavřít