Development

STUDIUM DESIGNU A CHARAKTERISTIKY MOTORU A PŘEVODOVKY

ANALÝZA MOTORU A PŘEVODOVKY BĚHEM VÝKONU

ZMĚŘENÍ EMISÍ

DOPORUČENÍ PRACOVNÍHO ROZPĚTÍ A ABSOLUTNÍCH MAXIMÁLNÍCH HODNOT

FUNKCIONALITA MANAGEMENTU MOTOROVÉHO SYSTÉMU

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

KALIBRACE JEDNOTEK ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ

DRUHÁ ANALÝZA MOTORU A PŘEVODOVKY BĚHEM VÝKONU

CHARAKTERIZACE

KVALIFIKACE

PROGRAMOVACÍ NÁSTROJE

REVIZE1. STUDIUM DESIGNU A CHARAKTERISTIKY MOTORU A PŘEVODOVKY

Před zahájením jednotlivých projektů u BSR provádíme důkladnou studii charakteristik motoru a převodovky. Tato část projektu zahrnuje výzkum základních charakteristik a mezních hodnot jednotlivých součástí k zajištění těch nejlepších budoucích hodnot tuningu. Na základě teoretických kalkulací a kombinací spolu s praktickými testy, stejně tak spolu s předchozími zkušenostmi získanými při výzkumu motorů nám jednoduše ukáže cestu, jaké jsou možnosti studovaného motoru při zvyšování jeho výkonu. Hlavní roli na konečném výsledku však hraje volba výrobce automobilu při výběru palivových vstřikovačů, turbodmychadel, palivových čerpadel apod.

Pro každé nastavení převodovky BSR vychází z charakteristik jednotlivých typů automatických převodovek. Všechny moderní automatické převodovky mají sofistikovaný řídící a diagnostický software a stejně tak kontrolní systémy. Tato skutečnost vyžaduje speciální pozornost pro zachování co nejdelší životnosti a komfortu.2. ANALÝZA MOTORU A PŘEVODOVKY BĚHEM VÝKONU

Kompletní analýza všech parametrů motoru a převodovky, které mají co do činění s budoucí úpravou výkonu, jsou pečlivě prováděny při zátěži. Tato část vývoje probíhá jak na dynamometru v naší zkušebně, tak během jízdních zkoušek na všech druzích povrchů, druhů silnic a i v městském provozu. Všechny parametry se zaznamenávají a následně analyzují: teplota výfukových plynů, teplota oleje, teplota nasávaného vzduchu, zpětný tlak výfukového systému a stejně tak hlavní řídící procesy každého motoru. Tato měření pro nás mají obrovský význam! Díky těmto měřením získáváme všechny nezbytné hardwarové a softwarové hodnoty vyžadované při simulaci všech možných jízdních podmínek. V BSR používáme pouze to nejkvalitnější dostupné softwarové a hardwarové zařízení světové kvality.3. MĚŘENÍ EMISÍ

Všechna v současnosti používaná paliva jsou složena ze tří základních prvků: Uhlík (C), Vodík (H) a Kyslík. Tyto tři prvky díky rozdílům ve vzájemném složení rozhodují o typu standardního paliva, ať už benzínu nebo nafty. Množství kyslíku je v palivu zanedbatelné. Jeho množství se přidává přes nasávaný vzduch. U paliv na alkoholové bázi (jako ethanol, který se často používá jako aditivum) je oxygen přítomen ve větším množství. Pro toto tvrzení platí jednoduchá poučka:

kyslík + hydrokarbon = karbon dioxid + voda

Při ideálním spalování nezůstává žádný kyslík a spalování se tak stává stechiometrické. Obvykle platí, že písmeno řecké abecedy lambda ƛ = 1.0 a naznačuje stechiometrické spalování. V praxi také existuje možnost přebytku kyslíku a při jeho 10% přebytku platí, že ƛ = 1.1 Tato měřící hodnota je velmi důležitá při kalibrování dávkování paliva motoru, neb dává okamžitou zpětnou vazbu o základních vlastnostech spalované směsi ve válcích motoru. V běžném životě je spalování zřídkakdy perfektní a zbytky chemických prvků se obvykle uvádějí jako hydro karbony, karbon monoxidy, oxigeny a oxidy nitrogenu. Tyto prvky jsou pečlivě monitorovány kontrolním systémem motoru a během vývojové fáze u BSR jsou jejich hodnoty buď udržovány nebo snižovány.

Jeden velmi důležitý aspekt během této části vývoje je znalost faktu, že nízká spotřeba paliva a dobrý kilometrový nájezd automaticky neznamenají, že jsou hodnoty emisí na nízké úrovni! Pokud během chodu motoru dojde k poklesu teploty ve spalovacích komorách (ve válcích), začne se tvořit toxický oxid nitrogen. V záři světel reflektorů vozidla dokáží snížit spotřebu paliva, ale hlubší analýza tohoto počinu odkryje vznik toxických spalin, stejně tak zvyšující se teplotní namáhání motoru, které má za následek snižování jeho životnosti. Výraz "ECO-tuning" je často používán, avšak jeho výše popsaná negativní stránka bývá opomíjena.

Při vývoji veškerých našich produktů hraje důležitou úlohu plnění emisních limitů u všech druhů paliv - benzín, nafta, bioethanol.4. DOPORUČENÍ PRACOVNÍHO ROZPĚTÍ A ABSOLUTNÍCH MAXIMÁLNÍCH HODNOT

Výsledky analýz parametrů motoru a převodovky během jejich provozu dávají základní údaj o jejich možném výkonovém potenciálu.

Jednotlivé součásti motoru jsou navrženy tak, aby spolehlivě pracovaly v daném výkonovém rozpětí určeném továrním softwarem. Základní upevnění jednotlivých součástí motoru dává zcela reálnou představu o jejich větších možnostech. BSR nikdy nepřesahuje udávanou kvalitu jednotlivých komponentů a vždy respektuje v plném rozsahu jejich pracovní rozpětí.Pro případ vzniku rizika, že by tyto komponenty přesahovaly svou kapacitu, jsou vyměněny dostatečně dimenzovanými díly. Toto je dobře patrné u tuningových kitů vyšších Stage, kde dochází k výměně turbodmychadel, vstřikovačů paliva, palivových čerpadel, výfukových systémů apod.5. FUNKCIONALITA MANAGEMENTU MOTOROVÉHO SYSTÉMU

Další krok vývojové fáze je zaznamenání managementu motoru a zjištění jeho dalších možností. Tato část vývoje je extrémně časově náročná neb množství jednotlivých možností a kombinací je neskutečně obsáhlé. Mezi hlavní aspekty funkčnosti motoru v této části vývoje se řadí:

spolehlivost, výkon, užitné vlastnosti, spotřeba paliva a aspekty ochrany životního prostředí.


6. BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Optimální nastavení managementu motoru je velmi důležité z důvodu zajištění všech bezpečnostních prvků vozu jako je kupříkladu ESP (Elektronický Stabilizační Program). Po provedení tuningové úpravy musí být zaručena jeho 100% funkčnost. Stejně tak ochrana vozu proti odcizení nesmí být ovlivněna tuningem a všechny diagnostické, servisní a podpůrné prostředky musí zůstat beze změny, aby mohly i nadále zajišťovat vozu patřičnou péči od všech servisních míst. U vozů s automatickou převodovkou zohledňujeme veškeré bezpečnostní vlastnosti jako je třeba omezení točivého momentu během změny jednotlivých rychlostních stupňů.

7. KALIBRACE JEDNOTEK ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ

Po získání a zaznamenání všech důležitých údajů motorového managementu začíná fáze překalibrování jednotlivých veličin. Začíná se zvyšováním výkonu a točivého momentu při zachování všech originálních součástí motoru s ohledem na doporučení jejich výrobce. Během této fáze měříme a zaznamenáváme veškeré parametry motoru jak na dynamometru, tak během jízdních zkoušek v běžném provozu, při kterých se přikláníme i k subjektivním pocitům jako je pocit z jízdy, odezva na sešlápnutí plynového pedálu a chování motoru v různém spektru otáček. K získání optimálních výsledků hodnot výkonu, točivého momentu a kultivovaného projevu motoru, je management motoru nastaven tak, tedy pokud je to možné, aby nejvyšší točivý moment byl rozdílný při jednotlivých rychlostních stupních, čímž se zabraňuje nežádoucímu prokluzu kol hnací nápravy.8. DRUHÁ ANALÝZA MOTORU A PŘEVODOVKY BĚHEM VÝKONU

V okamžiku dokončení překalibrování managementu motoru probíhá opětná analýza dle bodu 3. Tento krok je velmi důležitý ke zjištění skutečností, zda všechny součásti motoru pracují v jejich doporučeném rozpětí. Tato analýza probíhá jak na dynamometru, tak během jízdních zkoušek v běžném provozu. Všechna získaná data se zaznamenávají a následně zpracovávají.9. CHARAKTERIZACE

Jakmile máme veškerá získaná data zanalyzována a jsou provedeny drobné korekce právě realizované kalibrace managementu motoru, charakterizace (popis) může začít. Během této fáze jsou výkonové hodnoty motoru měřeny na dynamometru Rototest VPA. Stejně tak dochází k měření emisí, pružné zrychlení při různých rychlostních stupních a rychlostech.

10. KVALIFIKACE

Kvalifikační procedura vyžaduje dlouhodobé testování vícero shodných vozů, při různých podmínkách a zatíženích a při odlišných jízdních stylech jednotlivých testovacích jezdců. Všechny získané výsledky jsou monitorovány, zaznamenávány a následně opět zpracovávány.

11. PROGRAMOVACÍ NÁSTROJE

Během této fáze dochází k vývoji programu nutného k přeprogramování daného vozu pomocí BSR PPC jednotky. V některých případech je však pro komunikaci nutné použít klasické PC.


12. REVIZE

Jelikož každý vyrobený automobil prochází několika vylepšeními, výrobci automobilů poskytují nové softwarové balíčky čím dál častěji. Tyto aktualizované softwarové balíčky BSR důkladně analyzuje a nabízí je svým zákazníkům ihned po jejich distribuci výrobcem automobilu.

SÉRIOVÉ PROGRAMOVÁNÍ

Sériové programování vozu znamená, že optimalizovaný BSR software nahradí původní software řídící jednotky přes diagnostickou OBD zásuvku ve Vašem voze. Tuto standardní proceduru používají výrobci vozidel, servisy vozidel během diagnostiky Vašeho vozu a stejně tak i BSR.

Použitím BSR optimalizačního softwaru zůstávají všechny diagnostické rysy nedotčeny. To znamená, že servisní a diagnostické úkony mohou být prováděny běžným způsobem ve všech servisech.

Bez ohledu na metodu úpravy (přeprogramování, PPC Tuning Systém, výměna čipu řídící jednotky) jsou všechny BSR tuningové kity vyvíjeny shodnou metodou popsanou výše na této stránce.


Zavřít
Zavřít